Изложба „Гутенберг и Славянският свят“ в ИМ „Искра“

Експозицията се състои от 24 илюстративни табла, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от XV в. до XIX в. Акцент в нея е хронологията на българското книгопечатане. Показани са фотоси на редки и ценни кирилски печатни книги от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, Националния исторически музей в София, Църковноисторическия и архивен институт в София, Исторически музей в Самоков и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изложбата бе открита от гл. ас. Мария Полимирова от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски, която е и сред нейните автори, заедно с проф. дфн. Вася Велинова. Художествено – техническото изпълнение е на гл.ас. д-р Светозар Ангелов, а консултант е чл. кор. проф. д.изк.н. Аксиния Джурова