Стара Загора е на четвърто място по брутен вътрешен продукт в страната за 2016 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е нараснал с 19.0%. Произведеният в областта БВП представлява 5.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 248 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица) (28 465 лв.). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2016 г. е област Силистра (6 080 лв.).

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2016 г. възлиза на 4 522 млн.лв. по текущи цени, което е с 18.8% повече в сравнение с 2015 г. и представлява 5.6% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 384 млн. лв. и представлява 30.6% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 5.1 процентни пункта.

През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 988 млн. лв. и представлява 66.1% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен дял нараства с 5.6%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева. Спрямо 2015 г. той бележи намаление с 0.5%.