Община Николаево е в добро финансово състояние

Приходният остатък на община Николаево, макар и малък, ще се използва по най-рационалния начин. В края на месец януари на заседание на Общинския съвет в града е приет стартов бюджет в размер на 4 600 000 лв., с които се обезпечават основните дейности в Общината. Най- много са парите за образование. 74 хиляди лева са заложени за здравеопазване, 84 хиляди лева за култура, с които се подпомагат 4 читалища, развиващи активна дейност за поддържане на библиотечен фонд, местна култура и традиции. Капиталовата субсидия е в размер на 150 хиляди лева.

В края на миналата година е подписан договор с ДФ „Земеделие“, по Програма „Развитие на селските райони“ за ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа.  Ще бъде ремонтирана вътрешно водопроводната мрежа в град Николаево и селата Нова Махала и Едрево, както и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Продължават дейностите по проект „Помощ за независим живот“ за хора с трайни увреждания и възрастни хора, които не могат сами да се грижат за себе си. По него работят 30 души, които обгрижват 38 лица. Предстои разширяване на услугата с още лица, които да бъдат обслужвани. Продължава и програмата „Топъл обяд“, с която се хранят 500 души.

Безработицата в общината е намаляла от 73 на 35 %.