11 486 са разгледаните дела през изминалата година от Районен съд Стара Загора

3 987 броя от делата са наказателни, а 7 499 броя са граждански. Новообразувните дела за 2017г. са 10 633 броя. През 2017г. са свършени общо 10 534 броя дела, от които 6 876 броя граждански и 3 658 броя наказателни.
През 2017г. в Районен съд Стара Загора са постъпили 315 броя брачни дела, 50 броя дела по Закона за защита от домашно насилие, 108 броя наказателни дела за престъпления, свързани с наркотици и 9 броя дела за измама по телефона.
В 3 месечен срок са приключили 88 % от общо свършените дела. Към края на миналата година са останали несвършени само 8 % от всички разглеждани през годината граждански и наказателни дела. Анализът показва, че тези резултати са много добри, въпреки обстоятелството, че реалната натовареност на работещите съдии в Старозагорския районен съд /54,18/ е над средната за страната. Районен съд – Стара Загора разполага с 21 магистратски щата. Към 31.12.2017г. са заети 18 магистратски щата и 3 са вакантни. На 08.01.2018г. се освободи още един магитстратски щат. Към момента 4 съдийски щата са свободни.
Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че повишената натовареност не се е отразила на качеството на правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо.

От общо върнатите от обжалване през 2017г. 295 броя съдебни акта по граждански дела 77.3% /228 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 14.23% /42 броя/ са изцяло отменени, 8.5% /25 броя/ изменени. От общо върнатите от обжалване през 2017г. 409 броя съдебни акта, постановени по наказателни дела, 74.32% /304 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 17.85% /73 броя/ са изцяло отменени, 4.65% /19 броя/ изменени.

Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Стара Загора са събрали през 2017г. общо 1 001 527 лева лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 4 789 910 лева. Съдиите по вписванията са вписали 14 447 акта, или по 3 612 акта средно на човек.

В „Бюро съдимост“ при Районен съд – Стара Загора през отчетната 2017г. са издадени 20 211 броя свидетелства за съдимост и 4 284 броя справки за съдимост.

Районен съд – Стара Загора работи активно за въвеждане на електронното правосъдие, като е създадена организация за сканиране на всички документи, които постъпват в съда. От 2016г. се създават електронни досиета на делата.
В началото на годината пред всички съдебни зали бяха монтирани 7 броя информационни дисплея за съдебните зали и 1 обединяващ дисплей, като по този начин се улеснява информираността на гражданите и адвокатите относно съдебната зала, в която ще се гледа съответното дело, както и делото, по което заседава в момента съдебния състав.

Независимо от високата натовареност на съдиите, те взеха активно участие в образователната програма „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“. В знак на признание на положените усилия на съдиите Блага Бозова, Антония Тонева, Дарина Стоянова, Женя Иванова, Олга Златева, Ваня Тенева и Александър Георгиев бяха връчени грамоти от представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев.