Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 52 лица през месец февруари 2018 г.

През месец февруари 2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 49 наказателни производства, като в съда са били внесени  81 прокурорски акта срещу 52 лица. От тях 15 обвинителни акта срещу 16 лица,  31 споразумения за решаване на делото срещу 32 лица и 3 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 4 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 2 дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди), 2 дела за престъпления против правата на гражданите (използване в търговската дейност на защитени търговски марки), 13 дела срещу 15 лица за престъпления против собствеността (кражби, длъжностно присвояване, измама и вещно укривателство), 2 дела за престъпления против стопанството ( държане на акцизни стоки без бандерол, незаконен добив на дървен материал), 2 дела срещу 3 лица за документни престъпления (съставяне на неистински документи от длъжностно лице), 3 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 25 дела срещу 25 лица за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство, управление на нерегистрирано моторно превозно средство, държане на наркотични вещества).