Община Казанлък подготвя иновативен проект директно към Европейската комисия

Община Казанлък, по покана на Европейската комисия, съвместно с екип от експерти и представители на бизнеса,  разработва проектно предложение по инициативата „Градски иновативни дейности“ / „Urban Innovative Actions – UIA. Това ще бъде първи по рода си по-мащабен проект, с който Община Казанлък кандидатства директно към ЕК.

Целите на проекта са привличане на млади хора, като бъде ускорено развитието на качествата и възможностите им, надграждане на съществуващата образователна система  с ключови умения, възпитавайки професионални и личностни умения, възпитаване на умения за етично лидерство, повишаване на конкурентноспособността чрез внедряване на иновативни процеси и подкрепа за иновативно предприемачество.

Проектът предвижда в него да бъдат обхванати освен 16 – годишни млади хора, завършили първа общообразователна степен, и заети лица в местната икономика, както и лица, които нито учат, нито работят, нито търсят работа. Освен това ще бъдат привличани и завършили професионално образование, които желаят да повишат квалификацията си, ръководен персонал в малки и средни предприятия, индустриалци, собственици и предприемачи.

Партньори по проекта на Община Казанлък са местни фирми, професионални гимназии и училища в общината, Търговско – промишлена палата – Казанлък, Техническия колеж в Казанлък, Агенцията по заетостта.

Партньорите по експерименталния проект посочват като главна цел повишаване на нивото на образованост на активните жители на община Казанлък. В процеса на реализацията на проекта той трябва да генерира качествено знание чрез иновация и идеи, които да бъдат ползвани в последващи проекти. Казанлък, като пилотна община е пионер с разработката на своята кандидатура.

Проектът е на обща стойност до 6 млн. евро. Предстои проектното предложение да бъде внесено в Европейската комисия до 30 март, 2018г. Очаква се резултати от оценката да излязат през месеците октомври – ноември, след като бъде получено одобрение на Европейската комисия.

Инициативата „Градски иновативни дейности“ / „Urban Innovative Actions“ (UIA) е създадена за да идентифицира и изпита нови решения, отнасящи се до проблемите на устойчивото градско развитие. Основната цел на инициативата е да предостави на градските органи ресурси, с които да изпробват смели и недоказани до момента идеи.

Одобрените проекти ще получат финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер до 80% от допустимите разходи, но не повече от 5 млн. евро. Кандидатът трябва да осигури минимум 20% публично или частно финансиране от собствени ресурси или от други източници.