Увеличава се броят на икономически активните лица в областта

През 2017 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15 – 64 навършени години са 146.5 хил., или 72.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава със 7.3 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 144.7 хил., или 53.1% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 142.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1%, или с 9.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 9.4 процентни пункта, а при жените – с 8.6 процентни пункта, като достига съответно 75.5 и 64.7%.

Безработните лица в област Стара Загора са 4.4 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 45.0%.

Коефициентът на безработица намалява с 3.0 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 2.9% при 6.2% за страната.

Икономически неактивните лица (лица извън работна сила) на възраст 15 – 64 навършени години са 56.1 хил., от които 22.4 хил. са мъже и 33.7 хил. – жени.

От заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора 19.8% са с висше образование, а 70.6% – със средно образование.