Тракийският университет няма да повишава таксите

Тракийският университет няма да повишава таксите за обучение през следващата академична година.
Ректора професор Въшин съобщи,че за новата учебна година Тракийският университет е поискал увеличение само на една педагогическа специалност .Таксата за нея ще се повиши с 20 лева.Всички други остават непроменени.Запазват се и цените за приемните изпити.Без промяна остават таксите за студенти в специалности в 17 държавни висши училища. В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7%. Това са: СУ “Св. Кл. Охридски” (само за I-ви курс), ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” (само за I-ви курс), ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, РУ “Ангел Кънчев”, ТУ-Габрово, ХТМУ – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, Медицински университет (МУ) – Пловдив (само за I-ви курс), МУ – Плевен, СА “Д. Ценов” – Свищов, Национална художествена академия – София, Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София, Висше училище по телекомуникации и пощи – София.