Община Казанлък очаква кандидати за Съвета на децата

Община Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на Държавна агенция за закрила на детето Процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления: членове на училищни форми за самоуправление; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи.

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Учреден e през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като мисията му е да представя детската гледна точка по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено–политическия живот. Целта на Съвета на децата е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

Предложенията от училища и институции ще бъдат приемани до 24 май 2018г., включително на електронен адрес: g.popova@kazanlak.bg или на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

Подборът на кандидатурите на общинско ниво ще се извърши от комисия, назначена от Кмета на община Казанлък. Комисията приключва своята работа с изготвяне на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление. Предложението се изпраща до областна администрация за следващия кръг.

Повече информация може да бъде намерена тук:

https://www.kazanlak.bg/cat-530.html