Наблюдавано жилище Стара Загора празнува осми рожден ден

През осемгодишния период на предоставяне на социалната услуга от Сдружение „Самаряни“, 14 момичета и 26 момчета, на възраст от 18 до 30 г., са били настанени за различен период от време в едно от двете жилища – в кв. „Зора“ и кв. „Железник“, където са получили необходимата им подкрепа и са стартирали успешно своя нов самостоятелен живот. По време на своя престой в услугата „Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора, една част от младите хора са завършили определена степен от своето образование, други са започнали да следват в университет, а някои са се установили трайно на работа. На някои от тях е оказана подкрепа за преминаване на шофьорски курс, получаване на общинско жилище, намиране на подходяща индивидуална алтернатива за самостоятелност или съответно насочване към друга социална услуга.

Днес над 75% от младежите, ползвали услугата, работят и се издържат сами. Тези успехи се дължат изключително много и на посвещението, с което работи екипът на „Наблюдавано жилище“: ръководител дейности и ресурси, старши социален работник – координатор НЖ и ЗК, психолог, консултант по управление и методика на услугата, супервизор, юрисконсулт, координатор за работа с доброволци и целеви аудитории, главен счетоводител и касиер-счетоводител. Персоналът е обучен и високо квалифициран в предоставянето на социални услуги на уязвими клиенти. Неговата работа е организирана съобразно методиката на услугата. Екипът е позициониран в сградата на Централното управление на Сдружение „Самаряни“, където се намират Приемната на услугата НЖ и Звеното за консултиране, формирано към нея.

Наблюдавано жилище е социална услуга, която предоставя комплексна подкрепа на младите хора за водене на самостоятелен начин на живот, включваща: настаняване, изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, социално-психологическо и професионално консултиране, както и друга подкрепа, според индивидуалните потребности на младите хора. Организират се обучения и тренинги за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси на настанените в услугата. По преценка на екипа, при необходимост се осъществява и придружаване. За да бъде структурирана и адекватна подкрепата, която се оказва на младите хора, от екипа на услугата е разработена специална програма за осъществяване на услуги с настаняване в НЖ за млади хора от общността.

От м. април, 2016 г., към услугата „Наблюдавано жилище“ функционира и „Звено за консултиране“, което предоставя възможност за подпомагане на лица, без да е необходимо настаняване. Това могат да бъдат младежи и девойки на възраст от 18 до 30 г., вече ползвали социалната услуга НЖ или такива от общността, които се намират в рискова житейска ситуация, при която не е наложителен прием в услугата и настаняване, но съществува нужда от индивидуална психо-социална подкрепа. Услугите, които те получават напълно безвъзмездно, са следните: социално-психологическо и професионално консултиране по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране по преценка на специалиста, в случай, че е заявена проблематика от юридическата сфера; обучителни тренинги (включени към програмата), които всеки млад човек може да избере, да даде съответна заявка за тях или да му бъдат предложени различни отделни модули; придружаване при необходимост до различни институции, където да се окаже съответната нужна подкрепа; насочване към различни служби и други услуги в общността.

Социално консултиране в Звеното се осъществява от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 17:00 ч., а психологическо – по предварително определен график или по индивидуална заявка.

Звеното е ситуирано в обособено за целта помещение (стая № 102) в Централното управление на Сдружение „Самаряни“, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „П. Евтимий“ № 57. Екипът може да осъществява мобилна работа и организирани дейности извън него, за да може младите хора да получават адекватна информация и подкрепа, от които те се нуждаят.

„Наблюдавано жилище“ – гр. Стара Загора, работи в партньорство с Община Стара Загора, и разчита на подкрепата на Международен младежки център, Сдружение „Свят без граници“, ДСП, ОЗД, кметствата на територията на общ. Стара Загора, доброволци, дарители и цялата старозагорската общественост.