Община Казанлък разширява услугата „Топъл обяд“

Община Казанлък  предприема стъпки за разширяване на обхвата на предоставяната социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“.

Считано от 02.05.2018г., сряда до 10.05.2018 г., четвъртък, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Домашен социален патронаж на ул.,,Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък ще бъдат приемани заявления от следните целеви групи:

·         Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
·         Лица, с доказана липса на доходи и техни близки, които се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък;
·         Самотно живеещи лица и семейства, с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
·         Скитащи и бездомни деца и възрастни;
·         Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

След сключване на допълнително споразумение към основния договор между Община Казанлък и Агенция за социално подпомагане по проекта одобрените за потребители на услугата лица ще получават обедно меню – супа, основно ястие и хляб, а в допълнение – индивидуално консултиране и съдействие за:
– възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Казанлък, включително и такива, финансирани от Европейския социален фонд;
– временен подслон на бездомни хора, достъп до здравеопазване и образование, управление на семейния бюджет, съвети за здравословно и балансирано хранене.