Инфо Зона – проф. Павлов и доц. Атанасова от ТрУ за форума по Агролесовъдство на 1 юни