Д-р Теньо Тенев – Кмет на Община Раднево подписа трети договор с Държавен фонд “Земеделие”

На 03.07.2018 година Кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписа трeти договор с Държавен фонд “Земеделие” за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В изпълнение на договора, на стойност 5 583 647,24 лв. без ДДС, ще се извърши реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево.
Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ.