Инициатива на старозагорския омбудсман

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова-Николова с новата учебна година стартира инициатива за повишаване правната култура в гражданското образование на младите хора – „Омбудсманът зад катедрата“. Гражданското образование формира знания, които позволяват на младия човек да вземе информирано решение, да защитава лична или обществена кауза и да се формира като свободна личност, която познава и отстоява своите права и отговорности. Популяризирайки дейността на омбудсмана като защитник на правата на децата и техен приятел, г-жа Чакърова се ангажира – „Ще намеря възможност и време да посетя всяко заинтересовано училище, ще откликна на всяка покана – целта е повече млади хора да бъдат привлечени и ангажирани в училищния и обществения живот, развивайки активност, аналитично мислене и умения“.
В началото на месец октомври на интернет сайта Ombudsman.starazagora.bg ще бъде обявен и регламента и срока за бъдещия избор на „Млад омбудсман“ на Млада Загора.