„Вълшебна класна стая“ за деца от община Стара Загора

На 28.11.2018г. от 11.00 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе заключителна пресконференция по проект “Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите и реализираните цели след изпълнение на дейностите по проекта.
С „Вълшебна класна стая“ се постигна устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение на територията на Община Стара Загора. В този проект бяха включени деца от ромски и други етноси, от социално слаби семейства, с нисък социален статус и интелектуално развитие и деца от семейства с един родител. В детските градини се организира и проведе допълнително обучение по български език за малчуганите, за които той не е майчин. Предоставени бяха канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/ дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала. С цел подобряване на образователната среда бяха осигурени и помагала, с които децата успешно усвоиха различни знания и умения. За насърчаване общуването между различните етноси се организираха спортни занимания, състезателни игри, зимен и летен лагер. По проекта бяха закупени материали, с които малките момчета и момичета изработиха сурвакници, гирлянди, цветни украси и вкусни тестени изделия.
За изпълнението на всички дейности се грижиха над 20 учители от петте детски градини. С цел насърчаване участието на родителите във възпитателния процес бяха инициирани и проведени информационни срещи с тях. С въведения комплексен подход и интерактивни методи се създаде интеграционна среда за децата от рисковата група. Постигнато бе подобряване на езиковата култура и на българския език на децата, участвали в проекта. Обогатяването на езика и развитието на речта правят възможно последващото обучение и реализация, както и пълноценното интегриране на децата роми в българското образование.