Награда за “Мини Марица-изток”ЕАД

Павел Карачолов с приза минен инженер на годината
Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2018 г. получава д-р инж. Павел Карачолов – ръководител на направление в промишлеността – Геоложки проучвания и управление на качеството в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД.
Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията ”Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Живко Желязков и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието е признание и за работата на инженерния екип на геоложките отдели в дружеството. Чрез разработката “Въвеждане на автоматизирана пробовземаща система за опробване на въглища в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД, съгласно стандарт БДС ISO 13909-2″се осигурява повишаване на качеството на въглищата доставяни на контрагентите на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Значимия си практически опит в областта на геоложките проучвания на Източномаришкия басейн и управлението на качеството д-р инж. Павел Карачолов споделя като научен принос чрез членството си в Международната асоциация по инженерна геология и околна среда, член е и на Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране у нас и на Съюза на учените. Той има над 50 научни публикации и доклади на международни научни форуми.
Председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов връчи за поредна година традиционните призове на 7 декември в Стара Загора.

Павел Карачолов завършва специалността ”Хидрогеология и инженерна геология“” в ВМГИ- София през 1981 г. и се усъвършенства защитавайки дисертация за кандидат на техническите науки през 1991 г. В края на април 1981 г. започва работа в геоложкия отдел на СО „Марица-изток“, където работи 11 години, следват пет години в Геоложка база на Рудник“Трояново-1“ и над 20 години е ръководител на отдел „Геоложки“ в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Цялата му трудова реализация е свързана с най-голямото българско дружество за добив на въглища п открит способ.