Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 69 лица през януари

През януари 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 61 наказателни производства, като в съда са били внесени 61 прокурорски акта срещу 69 лица – както следва: 34 обвинителни акта срещу 38 лица, 25 споразумения за решаване на делото срещу 29 лица и 2 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК, срещу 2 лица.
В Районен съд – Стара Загора са били внесени: седем дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди, за закана с убийство, за извършени блудствени действия), едно дело за престъпления против защитени търговски марки, осем дела за престъпления против брака и семейството (за неполагане на родителски грижи, за неплащане на издръжка и приемане на работа на непълнолетно лице, без разрешително), 16 дела срещу 22 лица за престъпления против собствеността (кражби, обсебване, измама и нарушаване целостта на електропреносната мрежа), две дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност), едно дело за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи), едно дело срещу 3 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за самоуправни действия) и 25 дела за общоопасни престъпления (пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, държане на наркотични вещества).