Общо събрание предстои за членовете на “СНЦ БК Берое-Стара Загора”

 

ДО
членовете на Сдружение с нестопанска цел
„БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на членовете на сдружението

На заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ /“Сдружението“/, с ЕИК 176396184, е прието решение за свикване извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което да се проведе на 09.10.2019 година от 10.00 часа в град Стара Загора, ул. Никола Петков № 10, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка единствена: Промени в състава на Управителния съвет на сдружението.

Проект за решение: Общото събрание приема промени в състава на Управителния съвет на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 6 от Устава на сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 11.00 часа в същия ден на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.
Поканват се всички членове да вземат участие в събранието. Всички материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване.

С уважение:

/Валентин Тотев –
Председател на Управителния съвет/