Увеличение на такса-смет ще обсъди Общинския съвет на Стара Загора

Увеличение на такса смет в Община Стара Загора ще гласува местния парламент на 19 декември.Мотивите на Общинска админидтрация са, че през 2019г. е изтекъл договора за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране, като след проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, се е достигнало до нова по висока цена за предварително третиране на битовите отпадъци от 65 лв./тон без ДДС при досегашна 58 лв./ тон без ДДС. Така разходите за предоставяне на услугите по предварително третиране на отпадъците за 2020 година се предвижда да бъдат в размер на 1 872 000 лв. , при досегашни 1 476 000лв., или повишението е с 396 000лв.
На следващо място Община Стара Загора, както и повечето общини в Република България продължават да бъдат своебразно санкционирани с повишаване размера на сумите за отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци. За 2019г. размерa на отчисленията е 1 170 000лв., а за 2020г. се предвижда да бъде в размер на 1 712 900 лв. или това е ръст с около 543 000 лв.
Ежегодишно се увеличават ангажиментите на Общината по почистване и поддържане на териториите за обществено ползване, улично миене и метене, като следствие на реновирането и/или изграждане на множество публични обекти – паркове, градини, междублокови пространства. Изграждането или реновирането на такива обекти привлича гражданите и туристите да се ползват от удобствата на местата за отдих, спорт и развлечения. Това ползване от друга страна неминуемо води до необходимост и изисквания към поддържането на чистотата, което е свързано със значително увеличение на разходите. Разходите за дейностите по почистване на териториите за обществено ползване извършвани от звено „Чистота“ при Община Стара Загора за 2019г. достигат 1 500 000лв., при първоначален план съгласно план-сметката за 2019г. 1 160 000лв. или това е ръст от 340 000 лв.
Предвижда се увеличаване честотата на сметосъбиране и сметоизвозване по селата, като това ще увеличи разходите за селата с около 200 000лв.
След анализ на необходимите средства за изпълняване дейностите по чистотата за 2020г. се предвижда увеличение на разходите общо в размер на 1479 000лв. Съгласно план-сметката за дейностите по чистотата за 2019г. се предвиждаше част от финансирането на дейностите в селата в размер на 520 000 лв. да се извърши за сметка на други собствени приходи. Така реалната разлика между постъпленията от такса битови отпадъци при запазване досегашния й размер и предвижданите разходи по чистотата за 2020г. ще бъде около 2 000 000лв.
В случай, че се запазят действащите ставки на таксата за битови отпадъци, част от финансирането на дейностите по чистотата ще следва да се извършва за сметка на други собствени приходи. Това ще ограничи бюджета на Община Стара Загора, като за осигуряване изпълнението на инвестиционната програма и съфинансирането на проектите по оперативни програми на ЕС, ще трябва да се прибягва до ползване на кредитни инструменти. Според кмета на Стара Загора след този анализ, належащо и оправдано е промяна в размерите на таксата за битови отпадъци.Той предлагаувеличение за жилищните имоти и нежилищни имоти, собственост на граждани от 1,5 на 1,8 на хиляда и за нежилищните имоти на предприятията от 3,5 на 4,2 на хиляда. При предприятията, които се ползват от начина за определяне на таксата за битови отпадъци на база количество отпадък, измерено чрез заявяване на необходимия вид и брой съдове за битови отпадъци, ръста ще е минимален, тъй като цената на съдовете се запазва, а допълнителния промил, който се

заплаща за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от 1,1 се предлага да се повиши на 1,2 на хиляда, което е по малко от 10%.
Очаквания финансов резултат е от такса за битови отпадъци за имоти в град Стара Загора постъпленията да се увеличат от 9 700 000лв. на 11 550 000лв., а за селата от 570 000лв. на 950 000 лв.