Годишно отчетно събрание на Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Раднево и Районен съд – Гълъбово за 2019г.

11 678 броя са разгледаните дела през изминалата година от Районен съд – Стара Загора. От тях 3 792 броя са наказателни и 7 886 броя граждански.
Новообразувните дела за 2019г. са общо 10 517 дела, от които 3 548 наказателни дела и 6 969 граждански дела.
През 2019г. са свършени общо 10 332 броя дела, от които 6 849 броя граждански и 3 483 броя наказателни.
В 3 месечен срок са приключили общо 9 296 броя дела или 90 % от общо свършените дела, от които 6 140 броя граждански дела – 90% и 3 156 броя наказателни дела, или 91% от общо приключилите през годината дела. Броят на останалите несвършени дела в Районен съд – Стара Загора към 31.12.2019г. е 1 346 броя, от които 1 037 граждански и 309 броя наказателни дела.

През 2019г. в Районен съд Стара Загора са постъпили 346 броя брачни дела, за сравнение през 2018г. в Районен съд Стара Загора са били 332 броя брачни дела, през 2017г. са били 325 броя; постъпили са 90 броя дела по Закона за защита от домашно насилие , за сравнение през 2018г. са били 70 броя дела, през 2017г. са били 51 броя; постъпили са 382 броя дела със страна ЕВН , за сравнение през 2018г. са били 308 броя дела, 2017г. са били 248 броя; 256 броя дела по ЗЗДетето, за сравнение през 2018г. са били 176 броя дела, през 2017г. са били 105 броя; 74 броя наказателни дела за престъпления за придобиване и държане на наркотици, за сравнение през 2018г. са били 41 броя, през 2017г. са били 52 броя; 19 броя дела за измама по телефона, при 15 броя дела през 2018г., 8 броя през 2017г., 1 брой дело за отглеждане на наркотични растения, за сравнеие през 2018г. също 1 брой дело, 2017г. – 2 броя дела, 150 броя дела по чл.343б от НК – за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици , за сравнение през 2018г. – 200 броя, през 2017г. са били 222 броя, 4 броя дела за обида и клевета, при 16 броя дела през 2018г., през 2017г. са били 8 броя.

От общо върнатите от обжалване през 2019г. 477 броя съдебни акта по граждански дела 84.1 % /401 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 7.33% /35 броя/ са изцяло отменени, 1.268 % /6 броя/ са изцяло отменени по обективни причини, 7.33 % /35броя/ изменени.

От общо върнатите от обжалване през 2019г. 472 броя съдебни акта, постановени по наказателни дела, 75.00% /354 броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 21.40% /101 броя/ са изцяло отменени, 2.75% /13 броя/ изменени, 0.84 % /4 броя/ са исканията за възобновяване.

Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че повишената натовареност не се е отразила на качеството на правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо.

Анализът показва, че тези резултати са много добри, въпреки обстоятелството, че реалната натовареност на работещите съдии в Районен съд – Стара Загора /56,69 броя разгледани дела от съдия на месец/ е над средната за страната.

Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Стара Загора са събрали през 2019г. общо 626 442 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 97 491 783 лева. Съдиите по вписванията са вписали През отчетната 2019г. са разгледани и вписани общо 13 570 акта.

В „Бюро съдимост“ при Районен съд – Стара Загора през отчетната 2019г. са издадени 21 913 броя свидетелства за съдимост, в това число 6 962 броя електронни свидетелства за съдимост и 5 471 броя справки за съдимост.