Предстои мащабен ремонт на Второ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” в Раднево

На 31.03.2020 г. кметът на Община Раднево д-р Теньо Тенев подписа Административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ №BG06RDNP00l-7.002-0033-C0l за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002-Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Основната цел на проектното предложение е да се подобри и модернизира общинската образователна инфраструктура в община Раднево, чрез основен ремонт и оборудване на Второ основно училище “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Раднево.
В рамките на проекта са предвидени ремонтни дейности за основна сграда, физкултурен салон и пристройка към училището, както и доставка и монтажа на прилежащо оборудване на помещението за хранене.
Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 431 920,61 лв. без ДДС, в това число европейско финансиране – 367 132,52 лева и национално съфинансиране – 64 788,09 лева. Срокът за изпълнение на договора е до 36 месеца, считано от 31.03.2020 г. , но не по-късно от 15.09.2023 г.