Училищен плод и мляко

В периода 13 март – 13 май 2020г. по схемата училище плод и мляко могат да се доставят всички плодове и зеленчуци включени в Приложение № 1а от наредбата и млечни продукти – сирене и кашкавал в индивидуални опаковки за всяко дете или ученик от целевата група. Сиренето и кашкавалът се доставят от заявителите, предварително опаковани от производителя в индивидуални опаковки, в учебните заведения, от хладилни обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните в деня на транспортирането и се разпределят на целевата група по реда, без забавяне.
Количествата доставени продукти трябва да бъдат съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение.
Изискването за най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. остава да важи за всички извършени доставки за учебната година 2019/2020, но отпада изискването за 4 вида плодове и зеленчуци месечно, т.е могат да закарат само един вид.
Директорите на учебните заведения предоставят продуктите по схемите само на включени в групата деца или ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8 от наредбата. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици, а доставените количества мляко и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или ученици в ден, различен от деня на доставката.
В тази връзка за прилагането на схемата за училищата при наложените ограничения за функциониране на учебните заведения (временното им затваряне), в условия на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. в страната, при разпределянето на продуктите между деца извън училищата и детските градини, следва да бъдат прилагани правилата в духа на действащата нормативна рамка, а именно: при невъзможност част от децата или учениците да получат продуктите, те следва да бъдат разпределени на останалите деца и ученици от целевата група от учебното заведение.