660 сигнала за правата на децата

660 сигнала, касаещи спазване на правата на деца в община Стара Загора и община Опан през 2019 г. са постъпили в Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора. Отдел Закрила на детето е работил през миналата година по 829 случая. Средната натовареност на социалните работници е по 60 случая.

Броят на случаите на насилие, касаят упражнено физическо насилие, сексуално насилие, упражнено психическо насилие и при част от случаите е налице неглижиране на потребностите на детето. В преобладаващата част от случаите насилието е извършено в семейството, в друга малка част – в специализирана институция. Предприети са мерки по реда на Закона за закрила на детето като в част от случаите е извършена проверка и консултиране на родителите/лицата, полагащи грижи за детето, при друга част от случаите родителите и децата са насочени за ползване на социални услуги в общността, предприета е също мярка за настаняване на деца извън семейството и насочване за ползване на услугите в кризисен център. При част от случаите спрямо непълнолетните извършители е наложено наказание настаняване във ВУИ.
През годината на 11 деца е предоставена полицейска закрила във връзка с риск за живота и здравето им, като в рамките на нормативно-регламентирания срок от 48 часа ОЗД предприе последваща мярка за закрила.
Анализът на постъпилите през годината сигнали показва, че се запазват основните причини, водещи до риск за децата, както и на проявите на нарушаване на техните права и интереси, а именно:
– отказ на родителите без основателна причина да полагат грижи за децата си;
– икономическата емиграция, вследствие на която немалко деца остават без родителска
грижа или се отглеждат от единия родител;
– отглеждането на децата в непълни семейства или в семейства с тежки социални,
здравословни и др. проблеми;
– конфликти и кризи в отношенията между родителите особено при развод, при което
децата биват въвличани и подлагани на психическо насилие и стрес, водещо до „синдрома на родителско отчуждение”;

През 2019 г. за 47 случая на насилие спрямо деца, както и на бременни непълнолетни момичета, и за непълнолетни, родили деца е сезирана Районна прокуратура. Отворени са случаи на непълнолетни бременни или родили деца, както и на родените от тях деца. За една част от случаите биологичните бащи са припознали децата след активното разясняване на процедурата от служителите на ОЗД. За новородените деца не е предприемана мярка за закрила – извеждане извън семейството.
И през тази година проблемът с т. нар. „ранни бракове” е налице със своята сериозност и честота. Държавните механизми до момента не дават съществени промени в разрешаването му. Изключително висок е рискът от раждането на деца от деца и този проблем продължава като част от ромската култура. При всеки един случай се сезира прокуратурата, информират се родителите за разпоредбите на СК и НК, както и самите деца, за рисковете от ранното водене на полов живот и бременност.