Инфо Зона – 07 05 2020 – Ректорът на ТрУ доц. Добри Ярков: Адаптирахме се към необичайната ситуация