Възстановява се разглеждането на всички видове дела

Във връзка с взетото Решение по протокол № 15/12.05.2020г. от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, със заповед на председателя на Районен съд – Стара Загора, считано от 14.05.2020г. в Районен съд – Стара Загора:

1. Възстановява се разглеждането на всички видове дела при спазване на следните правила за достъп до съдебната сграда:
– Всички влизащи в съдебната сграда лица трябва да носят маски и ръкавици. В случай, че нямат, ще им се предоставят на входа на сградата.
– Всички лица, влизащи в съдебната сграда, задължително да дезинфекцират ръцете си.
– Пред съдебните зали ще се допускат да изчакват само участниците по конкретното дело – страни, адвокати, вещи лица и свидетели, като между лицата се спазва разстояние съгласно актуалните изисквания на здравните органи.
2. Възстановява се нормалната работа на деловодствата на съда при спазване на следните правила:
– Пред деловодствата ще се допускат да изчакват за справки по делата лица, които са с поставени маска и ръкавици, като между лицата се спазва разстояние съгласно актуалните изисквания на здравните органи.
-В деловодствата на Районен съд – Стара Загора ще се допуска да влиза по един човек, който трябва да носи маска и ръкавици.
– Призоваването и съобщенията за делата ще се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен от участниците в производството телефонен номер или електронен адрес, ще се пристъпи към връчване на хартиена призовка или съобщение.
Призоваваме страните по гражданските дела да се възползват от дадената в ГПК възможност за призоваване по електронен път и да депозират молба с актуален електронен адрес.