Правилник за предоставяне на финансова помощ

Нов правилник, регламентира начина и реда за предоставяне на еднократни финансови помощи от предоставения за социални дейности бюджет на Община – Стара Загора, в полза на физически лица с доказана нужда от подпомагане. Той бе приет от Общинския съвет.

Според съдържанието на правилника, право на искане за отпускане на еднократна финансова помощ имат лица и семейства в затруднено материално положение настъпили в следствие на безработица или здравословни проблеми довели до временна, или трайна намалена трудоспособност, семейства с деца с увреждания и на лица до 25 години, членове на семейства с починал или единствен родител за подкрепа на тяхната социализация и обучение.
3. За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства включващи животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи.
По реда на нормативния документ е възможно да се отпускат средства при наличието на извънредни обстоятелства и събития, независимо от размера на годишния доход на лицето.
(3) Еднократната помощ се отпуска на лица и семейства с доказана липса на други възможности за самоиздръжка и подкрепа.

Общата сума, предвидена за отпускане на помощи, се одобрява еднократно от ПК по „Социална политика” и се отпуска след влизане в сила на решение на Общински съвет – Стара Загора. Одобрената сума не може да бъде по-ниска от 250 лв. или по-висока от 2000 лв.
Разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по този правилник се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община – Стара Загора за съответната година, след което искания може да бъдат удовлетворявани след приемане на следващия годишен бюджет.
Получаването и отчитането на одобрените за подпомагане средства се извършва по ред, утвърден в Община – Стара Загора.

Няма да се отпуска финансова помощ, когато тя е искана за погасяване на задължения за данъци и такси, глоби, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, наемни договори.