Правилник за постъпване в общинските детски ясли

Кметът на Стара Загора предлага на Общинския съвет да бъде приет Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора.С него ще бъдат установени единни правила и система, която да гарантира равнопоставеност и прозрачност при класирането и приема на децата в детските ясли, при съобразяване както на желанията на родителите, така и на обективните възможности на общинските детски ясли, като съществуваща социална инфраструктура и социална услуга.

С новите правила се определят редът и условията за прием на деца в детските ясли (ДЯ) на територията на община Стара Загора.Постъпването на децата в детските ясли е по желание на родителите, като те имат право да посочат до 10 желания в заявлението си за участие в класиране за прием.Задължително условие
е родителят и детето да са с постоянен или настоящ адрес в община Стара Загора.Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Стара Загора, но са регистрирани в Общината, могат да получат входящ номер само на място в детската ясла, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
– Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска ясла, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община Стара Загора и лична карта.Ако заявителят или детето, подлежащо на класиране, нямат постоянен или настоящ адрес в община Стара Загора, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.

При попълване на заявлението заявителят трябва да декларира наличие или липса на изискуеми данъчни задължения, а при записване директорът на детското заведение извършва служебна проверка за наличието или липсата им.

Максималната възраст за получаване на входящ номер за класиране за ДЯ е 2г. и 6м.Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно.Класирания за прием се извършват регулярно, при наличие на свободни места в детските ясли.

След провеждане на класиране, родителите на класираните деца трябва да потвърдят в детската ясла, в която са приети в срок от 5 работни дни. Непотвърдените в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Заявител, посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето и не може да представи необходимите документи за тях, в срока за записване, определен от Общината, получава отказ за записване на детето.

Записаните деца постъпват в детската ясла по график, определен от директора, след извършване на необходимите изследвания съгласно Наредба No 26 /18.11.2008г. на МЗ , но не по- късно от 30 дни от датата на записването. Деца, непостъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

Месечната такса за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските ясли на територията на община Стара Загора се определя, съгласно „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“.
2. Таксата се заплаща от 1 до 10 число. След посочената дата се начислява съответната законоустановена лихва.
3. При отсъствие на детето, поради отпуск или лични причини, родителите са длъжни предварително да уведомят писмено директора на детската ясла, а при болест – в деня на заболяването.
4. При отсъствие на детето, без родителите да са уведомили предварително, се начислява такса като за присъствен ден.
5. При незаплащане на таксата за месеца, директорът уведомява писмено родителите за дължимата сума. При незаплащане на такса за два последователни месеца, детето се изписва в последния работен ден на текущия месец.