Предстои Общо събрание на БК Берое-Стара Загора на 10 юли

ДО
членовете на Сдружение с нестопанска цел
„БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“
ПОКАНА
за свикване на редовно
Общо събрание на членовете на сдружението

На заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ
БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ /“Сдружението“/, с ЕИК 176396184, е прието решение за свикване Общо
събрание на членовете на Сдружението, което да се проведе в град Стара Загора, ул. Никола Петков
№ 10, на 10.07.2020 година от 10.00 часа при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на годишния доклад за дейността на Сдружението за 2019 година.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на сдружението
за 2019 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на сдружението за
2019 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 2019
година.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на
Управителния съвет за дейността им през 2019 година.
4. Приемане на решение за покриване на загубите от дейността през 2018-та и 2019-та години.
Проект за решение: Общото събрание решава загубата от дейността през 2018-та година да
бъде покрита за сметка на фонд Резервен, а загубата от дейността през 2019-та година да бъде
покрита за сметка на фонд Резервен и неразпределената печалба от минали години.
5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2020 година.
Проект за решение: Общото събрание приема бюджета на Сдружението за 2020 година.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 6 от Устава на сдружението,
събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 11.00 часа в същия ден на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.
Поканват се всички членове да вземат участие в събранието. Всички материали, свързани с
дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението
и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване.

С уважение: ……………………..

/Валентин Тотев –
Председател на Управителния съвет/