В област Стара Загора най-много са лекарите на възсраст 55-64 г.

В Старозагорска област, най-много от лекарите са във възрастовата група 55-64 години – това сочат данни на Националния статистически институт. Към края на миналата година в областта функционират 14 заведения за болнична помощ, от които 12 болници. Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 786 на 100 000 души от населението.

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 275 лекари. Лекарите по дентална медицина са 290, като 287 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 172, от които 1 461 медицински сестри и 148 акушерки.
Към 31.12.2019 г. 55.6 % от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55-64 години – 35.5% и 45-54 години – 32.1%. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 163, или 12.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 139, или 10.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 211, или 16.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 82 (6.4%), Кардиология, Педиатрия и Акушерство и гинекология – по 66 (5.2%), Хирургия и Нервни болести – по 63 (4.9%).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2019 г. е 40.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.3 на 10 000 души от населението.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната.