Поредният пострадал щъркел бе докаран днес в Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора

Сигнала за ранената птица е подаден тази сутрин в Община Бяла. Най-вероятно щъркелът е бил прострелян.

Птицата бе настанена в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващо специализирано лечение. Там за щъркела ще бъдат положени необходимите грижи и в случай, че се възстанови напълно ще бъде върнат в природата преди есенната миграция на вида. Ако обаче не може да се справи сам в естествени условия, ще бъде оставен за отглеждане в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора.

Белият щъркел е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи.

Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. за физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. В случай на доказано умишлено убиване на защитен вид може да се търси и наказателна отговорност по НК – лишаване от свобада от 1 до 3 години.