429 решения за 9 месеца

За 9 месеца Общински съвет Стара Загора е провел 11 редовни и 2 извънредни заседания. Това сочи отчетът за дейността на местния парламент за периода ноември 2019– юни 2020г.
Приети са общо 429 решения, отправени 22 питания и 1 искане в писмена форма към Кмета на Общината.
В изпълнение на правомощията си за осъществяване на административен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, областния управител на област Стара Загора е върнал за ново обсъждане две решения. Възстановена е работата на Председателски съвет, който е провел 13 заседания и са организирани редица срещи съвместно с представители на общинска администрация и на различни държавни институции.
Създадени бяха две работни групи – за изготвяне на анализ за дейностите по сметосъбиране и определяне размера на ТБО и работна група за изработване на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора, който вече е в сила и реално подпомага младите семейства на територията на общината.
Сформирани бяха четири Временни комисии за извършване на пълна проверка на всички общински търговски дружества – по документи и на място. Предстои Общински съвет да се запознае с докладите и да приеме съответните решения. Освободен бе управителят на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и открита процедура за избор на нов.
Oтчетния период премина под заплахата от Covid-19. Общински съвет не преустанови своята дейност и продължи да работи по график, спазвайки всички противоепидемични изисквания. В тази връзка за времето на обявеното извънредно положение са приети редица решения в подкрепа на социално уязвимите групи и бизнеса, като същите бяха освободени от заплащане на определени видове такси и задължения за плащане на наем. Освободени от такси бяха ползвателите на детски ясли и градини, детска млечна кухня, домашен социален патронаж и диетичен стол. С решение на Общински съвет финансово подпомогнахме
и транспортните фирми извършващи обществен превоз.