Възможностите на България при евентуална релокация на производства от Азия към Европа

Покрай нарушените вериги на доставки в резултат на кризатаCOVID-19, висши представители от ЕС започнаха да говорят за повишаване на технологичната сигурност на стара Европа и скъсяване на веригите за доставки. Редица български политици и медии разчетоха тези сигнали като шанс България да привлече производства от Азия.

Когато европейските политици говорят за повишаване на технологичната сигурност на ЕС, имат предвид такива стоки и технологии, които са от съществено значение за икономиката и, по-специално – за ключовите производства. Това най-често са главни базови технологии(Key Enabling Technologies) и технологии на бъдещето. Важен елемент от тази нова сигурност на ЕС са усъвършенствани производствени технологии, използващи роботика, 3D и 4D принтиране и изкуствен интелект, нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, сигурна, чиста и ефективна енергия, интелигентен транспорт, ресурсна обезпеченост, а покрай самата епидемия – обезпеченост с медицинска апаратура, химически чисти вещества за фармацията, както и високотехнологични предпазни средства.

Какво от това чухме в България? Чухме, че страните от Вишеградската група (Унгария, Чехия, Словакия и Полша), заедно с България и Румъния, ще бъдат печеливши от този процес. Има сигнали за релокация на производства и е от изключително значение какви предприятия ще привлечем в България и какви ще привлекат останалите страни от разглежданата група. Най-образно казано, кой ще шие маски и кой ще произвежда медицинска техника и лекарства.

БСК от години работи за привличане на качествени инвестиции в страната, които да доведат до износ на стоки и услуги с висока добавена стойност. Проверихме къде се намира България в сравнение с другите 5 държави по отношение на глобалните пазари и възможностите да допринесе за повишаване на технологичната сигурност на Европа. Постарахме се да предоставим относителни, а не абсолютни стойности, единствено с цел облекчено онагледяване. Абсолютните стойности са налични при поискване.

Въпреки по-ниските стойности на БВП на глава по паритет на покупателна способност (ППС) в България, делът на заетите в материалното производство не се различава съществено от този в другите 5 държави и средно за ЕС. Но делът на заетите във високо и средно технологичните производства, където се очаква да бъде конкуренцията при бъдещата релокация, значително изостава от този в другите държави.

Графика 1 – Заети във високо и средно технологични производства

Източник: Eurostat

Наличието на квалифицирана работна ръка и, особено, на таланти е един от факторите с голямо влияние. Китай, Индия и цяла Югоизточна Азия, където държавите интензивно инвестират в образование и квалификация, ще продължат да бъдат важна локация за много производства, именно заради огромното население и резерв от работна ръка там. Разглежданите 6 държави нямат човешкия капацитет да посрещнат мегазаводите, които работят в Азия. България трябва да се фокусира в привличането на по-малки производства, между 100 и 1000 души, в изключителни случаи повече (напр., завод на „Фолксваген“).

Графика2– Дял в световния износ, 2019 г.

Източник:ITCInternational Trade Centre

България регистрира и значително по-скромно присъствие на международните пазари в групата.

Графика 3Добавена стойност в износа

За 1 Източник ITC, за 2 източник OECD

 

Таблица 1 – Стокови групи с дял над 5% в износа

Стокови групи с дял над 5% в износа Дял
България Електроника и електротехника 11%
Горива, масла, ел. енергия 9%
Машини и апарати 8%
Мед и изделия от мед 7%
Зърно 5%
Чехия Пътни превозни средства 20%
Машини и апарати 20%
Електроника и електротехника 19%
Унгария Електроника и електротехника 23%
Пътни превозни средства 18%
Машини и апарати 17%
Фармацевтични продукти 5%
Полша Машини и апарати 14%
Пътни превозни средства 12%
Електроника и електротехника 10%
Мебели, осветителни тела 6%
Пластмасови изделия 5%
Румъния Електроника и електротехника 18%
Пътни превозни средства 17%
Машини и апарати 12%
Мебели, осветителни тела 5%
Словакия Пътни превозни средства 33%
Електроника и електротехника 19%
Машини и апарати 12%

            Източник: ITC

Пътни превозни средства, машини и апарати, и електроника и електротехника формират около и над 50% от износа на Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, на Полша – 36%, на България – 22%. България, единствена от 6-те, има износ на суровинна стокова група с дял в износа си над 5 процента – горива, мед, зърно. Тази структура на българския износ не благоприятства привличането на стратегически високотехнологични инвеститори.

 

Таблица 2 – Място на страната в ЕС (27) по отношение на иновациите, 2019

Иновационна система Човешки ресурси Изследователски системи Среда за иновации Финанси и подкрепа Корпоративни инвестиции в иновации
България 26 25 27 26 27 26
Чехия 16 20 18 21 18 10
Унгария 22 26 20 14 21 14
Полша 24 22 25 8 23 19
Румъния 27 27 26 23 22 27
Словакия 21 17 21 24 26 23

            Източник:Innovation Union Scoreboard 2020

 

Когато потенциален инвеститор се запознава за първи път с една държава, пита кой вече е там. Ако види развойни офиси на Jonson Control, SAB или FESTO, изводите са едни, когато види гръцки и турски цехове за чорапи и чушки – други.

 

Таблица 3 – Място на страните в класацията за 2019 на Световната банка Doing Business (класация на 190 икономики)

Глобално място Стартиране на бизнес Строителни разрешения Достъп до ел. енергия Регистриране на собственост Достъп до финансиране Защита на миноритарни акционери Заплащане на данъци и осигуровки Външна търговия Търговски спорове Преодоляване на несъстоятелност
България 61 113 43 151 66 67 25 97 21 42 61
Чехия 41 134 157 11 32 48 61 53 1 103 16
Унгария 52 87 108 125 29 37 97 56 1 25 66
Полша 40 128 39 60 92 37 51 77 1 55 25
Румъния 55 91 147 157 46 25 61 32 1 19 56
Словакия 45 118 146 54 8 48 88 55 1 46 46

Източник: Doing Business Ranking 2020

 

*Държави, които са преди България: Армения, Косово, Кения, Руанда, Молдова, Беларус, Македония.

 

Констатации:

Българиясе намира близо до големите европейски производители, а като предимства често се посочват членството ѝ в ЕС, стабилната валута, ниските данъци и евтината работна ръка. Рядко се припомня обаче, че това не е достатъчно.

От години се говори за това, че сме добро място и че имаме потенциал, но не правим абсолютно нищо, за да потвърдим, че сме готови да посрещнем евентуалното търсене. Продължава да има елементарни пропуски, които спъват инвеститорите, особено „на зелено“.

БСК многократно е посочвала къде са проблемите и какво трябва да се направи. Липса на е-управление, раздута администрация, няма целенасочена ясна визия и политика с приемственост, независимо кое правителство е на власт, правна сигурност, прогнозируема и сигурна бизнес среда, сигурност на капитала, наличие на „усещане“ за корупция, което усещане не се среща с усещане за борба с корупцията.

Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в Българияи по-малко на местни фирми. Български фирми с глобална конкурентоспособност са тези, които работят основно за чуждите пазари и не са обект на значителна регулаторна тежест, а не тези, които печелят обществени поръчки в България.

Технологичното обновление не се случва достатъчно бързо и е опорочено от недостатъчно ефективни инвестиции по оперативните програми. По-скоро изключение са случаите на внедрени български разработки, независимо от произхода на инвестициите.

Видно от изложеното, България няма с какво да впечатли потенциални инвеститори, които биха избирали измежду някоя от 6-те държави.

 

________

Автор:Веселин Илиев,главен директор „Външноикономическо сътрудничество“, БСК
тел. 02 932 09 54, e-mail: ierc@bia-bg.com