Сдружение „Бъдеще за децата“ с проект към Фонд „Социална закрила“

Предстои сградата на социалните услуги за деца и семейства – Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (ЦСРИ) на община Казанлък или т.нар. Община 2,да има нов покрив. От 2011г. базата е предоставена за безвъзмездно ползване на сдружение „Бъдеще за децата“ за развитие на социални услуги. Цялостен ремонт на сградата не е извършван, а поетапно са ремонтирани помещенията – общи части, консултативни кабинети, зали, офиси – на двете услуги за общността. Преди повече от година, по проект на Община Казанлък беше ремонтиран втория етаж от сградата и бяха създадени допълнителни услуги „Спешен прием за деца“ и защитено пространство за изслушване на децаСиня стая. Основният проблем на сградата се оказа покрива, който не е ремонтиран, от постояването й през 1965 година.

В резултат на съвместните усилия на Община Казанлък и сдружение „Бъдеще за децата“ бе подготвена цялостна техническа документация, с издадено разрешително за строеж и представено пред Фонд „Социална закрила“.

На 1.08.2020 година, неправителствената организация подписа Договор, с което се постави и начало на дейностите по проекта. Към момента се подготвя необходимата техническа документация и предстои стартиране на строително ремонтните дейности. Проектът е с продължителност до 31.11.2020 г.

Размерът на финансовата подкрепа от Фонд „Социална закрила“ е на стойност 50 000 лв., като организацията осигурява допълнително и 24% собствени средства от общия бюджет.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на предлаганите услуги за деца и семейства и да се създаде по-благоприятна работна среда за специалистите. Конкретната цел е подобряване на материалната база – чрез обновяване и ремонтиране на покривната конструкция на сградата, която с времето се превърна в привлекателно и специализирано място за подкрепа на деца и семейства.

Към момента, специалистите на  двете социални услуги подкрепят приблизително 200 семейства месечно като осигуряват психосоциално консултиране, терапии, рехабилитация, материална подкрепа.

„Настоящият проект е голямо предизвикателство за нас, тъй като трябва да се случи в много кратки срокове. Надяваме се на добри метеорологични условия, които да позволят да се работи, и през зимните месеци да имаме нов покрив, за да намалим риска за създадените работни пространства.“– споделя Мария Гинева.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: обновен покрив с обща площ 473,73 кв.м и подпокривно пространство; съхранена материална база – зали, кабинети офиси на двата Центъра; подобрена материална база и създаване на нови помощни помещения; подобряване качеството на предоставяните услуги в ЦОП и ЦСРИ; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване на енергийната ефективност на сградата, намаляване на разходите за отопление. 

Проектът се осъществява с подкрепата с община Казанлък.

 Фонд “Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.