Отпускат допълнително вода към Стара Загора

Във връзка с постъпило искане от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промяна в графика за месец август за използване на водите от язовир “Копринка”.
Поради продължилото засушаване през последните месеци и последвалото понижение на статичните нива на водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване в Министерство на околната среда и водите се получиха писма с искане на съдействие за оводняване на речните тераси с цел подхранване на подземните водоизточници, както следва:
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора информират МОСВ с писмо, че основните водоизточници за гр.Стара Загора – 58 броя шахтови и тръбни кладенци, разположени в терасата на река Тунджа, са с намален дебит, поради което е необходимо осигуряване на водни количества за оводняване на речното корито на река Тунджа.
С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване месечният график за язовир “Копринка” за август се променя, както следва:
Язовир “Копринка” (завирен обем към 13.08.2020 г. – 30,200 млн. м3)
В периода 20 август – 22 август 2020 г. чрез изпускателен савак на ВЕЦ „Копринка” (или основен изпускател на язовир „Копринка”) да се осигуряват по
20 м3/сек към река Тунджа, равномерно разпределени в денонощието до достигане на 5,00 млн. м3. В този период за напояване по канал M1 да се подават количества до 4 м3/сек.
След 22 август 2020 г. да се подават води за напояване и промишлено водоснабдяване в границите на разрешения месечен лимит, съгласувано между НЕК-ЕАД, НС ЕАД и “Енерго-Про България” АД