Обезвредени са 14 склада с пестициди в област Стара Загора

На територията на РИОСВ – Стара Загора са почистени общо 17 склада за препарати за растителна защита с изтекъл срок на годнодт. От тях 3 са в област Ямбол и 14 – в област Стара Загора. Пестицидите са токсични химични вещества, трудно се разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се прехвърлят по въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат (депонират) на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на тава е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите органични замърсители. Устойчивите органични замърсители (УОЗ) представляват органични вещества, които притежават токсични свойства, запазват се продължително време в околната среда, натрупват се в биосферата, имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и се отлагат далече от техните източници на изпускане. Те представляват заплаха за околната среда и здравето на хората.

В изпълнение на проекта в съоръжения на територията на Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3 845 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада в страната.