Мини Марица-изток ЕАД изпълнява екологичните норми

Експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха проверка в «Мини Марица-изток» ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци «Обединени северни насипища».

При проверката е констатирано, че всички условия на разрешителното се изпълняват, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

Приключилата проверка е част от периодичните такива, които се извършват в дружеството от компетентните органи. Те са във връзка с издадените от министъра на околната среда и водите през 2010 г. две разрешителни за експлоатация на „Обединени северни насипища”и „Насипище Медникарово”. Същите са със статут на депа за неопасни отпадъци поради това, че се използват за  смесено депониране на откривка от минните дейности и производствени неопасни отпадъци от  “ТЕЦ Марица Изток 2 ” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД.

Разрешителните са в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда.

За „Мини Марица-изток” ЕАД една от приоритетните задачи е опазването на околната среда. С отговорност пред бъдещите поколения, в дружеството стриктно се спазва действащото законодателство в тази област, всички екологични предписания и норми.