Специалистите на ММИ с три доклада на ІХ Международна конференция по геомеханика

В периода 7 – 11 септември 2020 г. в курорта “Св. Св. Константин и Елена” край Варна се проведе ІХ Международна конференция по геомеханика – IGC’2020, в която участва „Мини Марица-изток” ЕАД. Дружеството е съорганизатор на научния форум, в който бяха изнесени 43 доклада на български учени и редица он-лайн доклади на чуждестранни учени, които със своята научна и практична значимост ще окажат професионална помощ в сферата на геомехниката и ще са причина за бъдещи идеи и научни разработки.

„Мини Марица-изток” ЕАД се представи с три доклада. Първият доклад беше на тема „Изследване на свлачищните деформации по северния откос на обединени северни насипища в „Мини Марица-изток” ЕАД”. Негови автори са Павел Карачолов, Валентин Семерджиев, Илия Карагяуров, Иван Марков и Стоил Стоилов. Въз основа на инструменталните наблюдения и извършените изчисления са анализирани свлачищните деформации и са направени изводи с голямо значение за устойчивостта на външните насипища.

Темата на втория доклад беше „Оразмеряване на откосите на новоизграждащия се втори насипищен хоризонт-юг в полето на рудник „Трояново-север”. Разработката е на Ивайло Василев, Димитър Василев, Светла Костова и Павел Карачолов. Докладът е свързан с предстоящото преместване на зоната на насипване на РТНК-5 от вътрешното насипище на рудник „Трояново-3” в зоната на вътрешното насипище на рудник „Трояново-север”, където ще започне изграждането на втори насипищен хоризонт – юг. В доклада са дадени резултатите от оразмеряването на насипа, определена е вместимостта на насипищните заходки, общата устойчивост на вътрешното насипище, а за осигуряването на обемите за насипване на втори насипищен хоризонт-юг е определен минималния годишен напредък на южната част на добивния фронт.

Третият доклад, с който Дружеството се представи беше на тема „Проверка на устойчивостта на насипищните откоси на насипище „Медникарово” в рудник „Трояново-3”. По него работиха Красимир Кадифейкин, Георги Владиславов и Стилян Стоянов. Изследваният обект е насипище „Медникарово”, където се депонират земни маси от разкривката на рудник „Трояново-3” и пепелината от сгуроотвала на ТЕЦ „КонтурГлобал Оперейшънс България”. За определяне на коефициента на устойчивост е използван софтуерния продукт Slope, анализирана е устойчивостта на оформените насипищни откоси по три профила. Осигуряването на устойчиво състояние на оформените насипищни откоси е необходимо за обезпечаването на безаварийната експлоатация на насипище „Медникарово”.

Докладите получиха много висока оценка, предизвикаха интереса на учени, ръководители, изследователи и специалисти от бранша. В дискусиите след тяхното представяне бяха поставени акценти върху значението на геомеханиката, въпроси за формирането на напрегнато и деформирано състояние на масива, методите за измерване, анализ и оценка, както и проблеми, свързани с опазването на околната среда.

„Конференцията е традиционно научно събитие, в което участват учени от цял свят. Въпреки, че тази година се проведе в условията на пандемия, нивото беше много високо, а технологиите позволиха да изслушаме и дискутираме докладите и на международните учени. Осъществихме нови делови контакти, обменихме научен и практичен опит с наши колеги в минната промишленост. Представихме се повече от добре, участието ни беше ползотворно” – сподели ръководителят на отдел „Геоложки” в ММИ-Управление д-р Павел Карачолов.

На снимката отляво надясно:

1 ред – Ясен Чаушев

2 ред – Красимир Кадифейкин, Андон Андонов, Светла Костова, Павел Карачолов

3 ред –   Ивайло Василев , Георги Владиславов, Стоил Стоилов

4 ред – Димитър Василев, Иван Марков, Динко Динков, Стилян Стоянов