Промени в бюджета

На предстоящото си заседание, общинският съвет ще направи промяна по бюджета на община Стара Загора и в инвестиционната програма за 2020 година. Това се налага, тъй като кризата, породена от разпространението на COVID-19 оказа въздействие върху приходите на общината и разходите за финансиране на предоставяните от общината публични услуги за населението и за бизнеса.
Отчетните данни за касовото изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към края на месец октомври, в частта собствени приходи показват изпълнение от 76.93 на сто спрямо годишните разчети за 2020 година. Събраните имуществени и други местни данъци са 18 433 945 лева при планирани 21 545 000 лева или 85.56 на сто. При неданъчните приходи изпълнението е 70.35 на сто. Драстично изоставане се очертава в приходите от продажба на общинско имущество – при годишен разчет от 5 090 000 лева до края на месец октомври са постъпили 2 075 592 лева или 40.78 на сто. Прогнозното неизпълнение е в размер на 2 353 000 лева, с което кметът предлага да бъде намалена приходната част на бюджета за 2020 година. Планираният годишен размер на данъка върху добавената стойност, който общината внася в Централния бюджет е 2 400 000 лева.
До края на месец октомври са внесени 1 530 184 лева или 63.76 на сто. Вследствие на спада на приходи, дължащ основно на намаляването на икономическата и търговската дейност – по-малко постъпили наеми, приходи от продажби и цени на услуги предлагам годишният разчет да бъде намален на 1 730 000 лева.
В бюджета на Община Стара Загора за 2020 година е планирано усвояване на кредит в размер на 7 860 000 лева по подписан договор с Обединение „Фонд за устойчиви градове” за изпълнението на два инвестиционни проекта: „Реконструкция на Зоопарк Стара Загора” и „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар” и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода”. Проектът за ремонта на Руския пазар стартира в края на месец септември, а усвояването на кредита за Зоопарка се отложи във времето във връзка с установена затруднена зимна обстановка и прекратени дейности с цел предпазване и ограничаване на разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето на извънредното положение. Предлага се планираните получени дългосрочни заеми да бъдат намалени до размера на прогнозираното усвояване до края на годината от 2 011 000 лева. С размера на намалението от 5 849 000 лева се намалява инвестиционната програма за двата обекта, като неусвоената до края на годината част от кредита ще бъде заложена в бюджета на общината за следващата година.