Община Гълъбово напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни,че регистрацията на стопанствата е задължително

Община Гълъбово напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, че регистрацията на стопанствата е задължително.

На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  във всички кметства и кметски наместничества от община Гълъбово се приемат заявления до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни.

Със заявлението се декларира наличието на документи за собственост или право на ползване на обекта.

Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:

–    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
–    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
–    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
–    петдесет възрастни птици независимо от вида;
–    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.
Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство е наличен в деловодството на община Гълъбово, в кметствата и кметските наместничества по населени места.

Приложение: Изисквания за биосигурност в свиневъдните стопанства-лични стопанства с илюстрация на примерно лично стопанство.