Разделно събиране на отпадъци

Община Стара Загора ще  сключи нов договор  за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Такова има от 2006 год. до настоящия момент.
Системата  за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградена и действаща по силата на сключени договори за сътрудничество с различни организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки действа и  към момента. Община Стара Загора има сключен договор с „Екоколект” АД. Със свое писмо обаче, дружеството е уведомило Община Стара Загора за намерението си да преустанови до края на 2020 год. дейността си като организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, което е основание за прекратяване на договора за сътрудничество по взаимно съгласие. Това обстоятелство изисква незабавно сключване на нов договор с действаща организация за оползотворяване, притежаваща необходимото разрешително по Закона за управление на отпадъците. Тя ще отговаря за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Община Стара Загора.