Срок за плащане на такса “куче” в община Гурково

Крайният срок,  в който трябва да се заплати ежегодната такса за притежаване на куче в размер на 3 лева е 31 март. Изискването е по Закона за местни данъци и такси.

От заплащане на годишна такса са освободени собственици на:

–      кастрирани кучета;

–      кучета на лица с увреждания;

–      служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

–      кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст;

–      кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

–      кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията.

Административната регистрация на всякодомашно куче се извършва в Общинска администрация – Гурково, гр. Гурково срещу представяне на документ за самоличност на собственика и редовно заверен ветеринарномедицински паспорт с отразени в него маркировка на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации.

Липсата на идентификация на домашното куче, поставена от ветеринарен лекар, непочистването на екстрементите на домашния любимец, разхождането му свободно в необозначени за това пространства и неосигуряването на контрол върху поведението на кучето на обществени места се санкционира според действащото законодателство.

Таксата може да заплатите в„Местни данъци и такси”, ет.1, ст.1А  в Общинска администрация – град Гурково или по сметка на Община Гурково:

 

ЦКБ АД  Клон Стара Загора, Офис –Гурково

            IBAN BG 88 CECB 9790 8463 9680 00

            КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 448013такса за притежаване на куче