В Стара Загора се проведе конференция „Граждански инициативи за промяна на местните политики”

Конференцията е в рамките на Проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, чиято основна цел е чрез застъпническа кампания в трите общини да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

На конференцията бе представен Доклад за положението на нуждаещите се от достойно жилище в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Той е изготвен на база информация получена от трите общински администрации, анкетиране на живущите в кварталите с концентрация на бедност и проучване на добри европейски и международни практики.

Сред анкетираните се наблюдават някои от типичните жилищни проблеми за хората с ниски доходи. В голямата си част жилищата са: нискокачествени, с лоши битови условия,които са пренаселени.

В едно жилище обитават по няколко поколения и никой няма свое лично пространство.

В трите общини инициирахме 6 местни граждански инициативи (МГИ)– по 2 в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. От своя страна те инициираха подписки с предложения,  които внесоха в съответните общини.

В общините Пловдив и Марица предложенията са за ремонт на съществуващите и изграждане на нови социални жилища, урегулиране на нови общински и държавни терени за строителство и изграждане на прилежащата инфраструктура.

Внесени предложения на МГИ в община Стара Загора:

 1. В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.
 2. С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:
  • Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.
  • Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т.1
  • Ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец

По време на работата на инициативните групи бяха идентифицирани няколко конкретни проблема и направени предложения за подобряване условията на живота в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора, които бяха предоставени за разглеждане пред администрацията на общината.

Проблеми и предложения за подобряване условията на живот в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора.

 1. Необходим е ремонт и преасфалтиране на основни улици по които се осъществява комуникацията на територията на квартала.
 2. Подобряване качеството на водата и търсене на решение за справяне с водния режим в квартала.
 3. Да се обезопаси спирателен кран на ВиК, който се намира над уличното платно на ул. „Знание” и пресечката с ул. „Богдан”, и е предпоставка за ПТП.
 4. Да се обособят повече площадки за сметосъбиране в кв. „Лозенец” и да се осигури по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях.
 5. Да се ремонтира бетонната ограда на СУ „Хр. Смирненски”, която е компрометирана и пада откъм северната страна (ул. „Знание”) и която е заплаха за живота на жителите и учениците.
 6. С оглед на безопасността на живеещите в района и на учениците от СУ „Хр. Смирненски”, движението по ул. „Знание” да стане еднопосочно. На ул. „Знание” е основният вход за СУ „Хр. Смирненски”.