Иван Кръстев, БСП за България: Безплатни градини и ясли, един учебник по предмет

Учителската професия ще бъде поставена под закрила на държавата

 Българското образование се крепи на плещите на българските учители. Ние настояваме учителската професия да стане регулирана – с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Необходимо е ясен механизъм за ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната. Това заяви Иван Кръстев, кандидат за депутат от листата на «БСП за България» в Старозагорски изборен район. Той е бивш зам.-министър на образованието и науката и експерт в социалната сфера. «В българското общество образованието винаги е било възприемано като ценност и ключов приоритет при отглеждането и възпитанието на подрастващите. Но, за съжаление, в периода след 1989 г. в страната са затворени 2 544 училища и 1 834 детски градини», припомни Кръстев.

Според Кръстев делът на преждевременно отпадналите от образование за 2019 г. е 13,9%, а българските ученици постигат сравнително слаби резултати в международното изследване PISA – 30% от българските деветокласници не достигат и минималното второ ниво и по трите предмета, което ги прави функционално неграмотни.

 На този фон България отделя за образование едва 3,9% от БВП при средно 4,7% за ЕС-27. Само три държави от Европейския съюз отделят по-малко средства за образование от нас.

 Наложената от ГЕРБ пълна либерализация по отношение на учебниците води до опити да бъдат налагани тези и идеологии, които са откровено погрешни, антинаучни или в разрез със ценностите и морала на българското общество. Най-фрапантните опити в тази насока касаят учебните програми по български език и литература, и по история, които са в основата на изграждането на националното самосъзнание и самочувствие на децата», заяви кандидатът за народен представител с бюлетина № 4.

 Според него, основна цел на БСП е на изхода на образователната система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани, обичащи родината, готови за ефективно участие в пазара на труда и в обществения живот. «Трябва да гарантираме равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование за всички деца. Постигането на тези цел е обвързано с дългосрочни и последователни политики», каза Кръстев и посочи акцентите в програмата на БСП:

 – Повишаване на средствата за образование до най-малко 5% от БВП. Осигуряване на безплатни детски градини и ясли за всички деца. Премахване на модела „парите следват ученика” и изравняване на материалните условия във всички детски градини и училища, като бъде осигурена образователна среда, отговаряща на всички съвременни изисквания.

 

– Съобразяването на учебните програми и учебното съдържание с възрастовите и психологически особености на децата и учениците. Прекратяване на подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности. Подкрепа за развитие на STEM умения на всички етапи от училищното образование, както в рамките на задължителната програма, така и чрез извънкласни дейности. Предлагаме задължителното въвеждане на един учебник по предмет, който да бъде изготвен от Министерство на образованието и науката.

Държавата следва да съсредоточи усилията си към много по-съществено намаляване на дела на преждевременно напусналите с оглед ограничаване на бедността, предавана през поколенията от една страна, а от друга за осигуряването на работна сила с подходящи квалификации в съответствие с потребностите на пазара на труд.

 Иван Кръстев е на 40 г., магистър е по «Международни отношения» и магистър по «Финанси». Заемал е експертни и ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта. В периода 2013-2014 г. е зам.-министър на образованието и науката. Секретар на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

 

             Купуването и продаването на гласове е престъпление!