Програма за закрила на детето на Община Казанлък

На редовно заседание на ОбС в Казанлък бе приет отчет за изпълнението на  Общинската програмаза закрила на детето за 2020 година и бе приета програмата за 2021 година.

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца, подобряване здравето на децата, защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и просия, насърчаване на участието на децата в обществения живот, са сред приоритетите на Общинската програма за закрила на детето. Приоритет е и закрила на децата с изявени дарби, за което са заделени 30 хил.лв. Това коментира общинският съветник от ГЕРБ Иван Гитев.

Какво е мястото на неправителствените организации в тази програма.