Стара Загора е на четвърто място в страната по средна работна заплата

Стара Загора е на четвърто място в страната по средна работна заплата.За месец март тя е март – 1 343 лева.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2021 г. е 1 282 лв., за февруари – 1 298 лв. и за март – 1 343 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 307 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 28.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ с 10.6%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.5%, като в обществения сектор нарастването е с 13.2%, а в частния – с 8.0%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2021 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 989 лв.), София (1 410 лв.) и Варна (1 313 лева).