Безработицата в област Стара Загора е 4,8%

Област Стара Загора е на 4-то място по равнище на безработица в страната. През месец април 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 877 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 715.

225 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 333 са от групата на специалистите и 319 са безработни лица без квалификация.

През месец април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 958 свободни работни места.

Равнището на безработица през м.април2021г. е 4,8 на сто при 6,11 на сто за страната – за областта стойността намаляваспрямо предходния месец с 0.3%.

Към 30.04.2021г. броят на регистриранитебезработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 7 154, като спрямо предходния месец /7 493/ е отчетено намаление с 339души, а в сравнение с м.април 2020г.регистрираните безработни намаляват с 3969бр. /от 11 123 през 2020г. на 7 154 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 3,1% иГълъбово – 3,8%, а с най-високо – общинитеНиколаево – 31,5%. и Братя Даскалови – 28,2%.