До 30 юни се удължава срока за набиране на съдебни заседатели в Гълъбово

На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Гълъбово, с Решение №181/28.04.2021г. открива процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Гълъбово и удължава срока с Решение № 193/ 31.05.2021 г.  правила за провеждането й.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

възраст от 21 до 68 години;

имат настоящ адрес в община Гълъбово, която попада в рамките на съдебния район на РС Гълъбово, за който кандидатстват;

имат завършено най-малко средно образование;

не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

да не страдат от психически заболявания.

да не са съдебни заседатели в друг съд;

да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

! В срок до 30.06.2021 г. кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Гълъбово подават в деловодството на ОбС Гълъбово следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; (CV европейски формат)

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /издава се служебно от ОбС/

Образци на документи са налични на интернет страница www.galabovo.org

За справки и контакти: ОбС –Гълъбово/на място/ или

тел. 0418 68937, e-mail: obsavet.galabovo@gmail.com