Асистентска подкрепа

От 1 септември в Стара Загора страртира социалната услуга „Асистентска подкрепа”. Тя има за цел, чрез осигуряване на асистентска подкрепа да подпомогне хората в невъзможност за самообслужване да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, за независим живот, активно включване и участие в обществото, както и достъп до услуги и дейности. Асистентът е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда за лица с трайни увреждания или лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел подкрепа за дейности от личен, битов и социален характер, като за положената грижа асистента получава възнаграждение.

Съгласно закона за социалните услуги, подкрепата се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 2 деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Общината организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Услугата „Асистентска подкрепа” ще бъде с капацитет 386 потребители и ще бъде разкрита в сграда общинска собственост на адрес гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов” № 2.

Максималният брой на назначените лични асистенти при 8 часов работен ден е 129 щ. дл.