Становище на Народен съюз относно изработване на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства

Председателят на ОбС – Мария Динева, и групата общински съветници от Народен съюз, настояват областният управител да отмени своя заповед с която възлага изработване на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и землището на с. Едрево, община Николаево, част от концесионна площ от находище „Кереч търла”.

Взаявление до Иван Чолаков те посочват ,че към настоящия момент решението по ОВОС е загубило правното си действие и считат за незаконосъобразен, издадения административен акт, с който е разрешено изработването на специализиран подробен устройствен план по техническото задание за конкретното инвестиционно предложение.

Налице са и множество неверни констатации в доклада по ОВОС, а имено:

1.1 В ОВОС се твърди , че бъдещата кариера няма да окаже въздействие върху околната среда, като е отбелязано че площта е заета от „производна растителност на основния тип, изградени от храсталаци и гори от келяв габър, мъждрян, единични видове космат дъб и вергилиев дъб.”

В действителност става дума за над 50 годишни гори от дъб, цер, габър и сребролиста липа на Държавен горски фонд.

1.2 В ОВОС е записано, че кариерата „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване.”

Фактическо състояние – на територията живеят: Малкия ястреб – вписан в Червената книга на България. Птици вписани в приложение 1 на Директива 79/409 на Европейския съюз – горска чучулига, червеногърба свирачка, ветрушка, белогърб калвач, черночела сврачка, обикновена чинка, кос, поен дрозд и други. На територията гнездят още гривяк, гургулица, сойка, ястреб кокошкар, голям пъстър кълвач, черен кълвач.

Засегнатите гори са местообитание на благороден елен, дива свиня, сърна, лалугери, сив заек, катерици, костенурки и десетки видове бавно подвижни влечуги. В тях живеят още и много видове хищници – вълк, лисица, язовец, чакал, дива котка, пор и бялка.

В Доклада по ОВОС не е взето под внимание, че въпросната кариера неминуемо ще засегне вододайните зони на с.Братя Кунчеви и Едрево.

Не е взето под внимание, че подотдели 287и, 288д и 288е са с функция вододайна зона пояс ІІ.

Не е взето под внимание, че концесионната площ засяга санитарно-охранителна зона от вододайна група „Малък солуджак”.

Не е взет и под внимание извора на река “Черковска”, който се намира в непосредствена близост до територията на кариерата, както и замърсяването на самата река, която съгласно заповед РД-272/2001г. на МОСВ е река първа категория по чистота на водата.

Не е взето под внимание, че бъдещата кариера засяга водосбора на микроязовира над с.Братя Кунчеви.

В доклада няма и дума за това, че кариерата засяга подземно водно тяло BG3G000Рt044-„Пукнатинни води – Западно и централно балкански масив” и правата на оператор за питейни води ВиК Стара Загора. Засегнати са и новоучредените санитарно-охранителни зони за питейни и хигиенни нужди.

И не на последно място, бъдещата кариера на която ще се извършва добив чрез взривяване е в близост до границата на огромно подземно водно тяло В ОВОС няма и дума по въпроса какво ще стане с пещера „Кереч Тарлъ” №305009, БФСп №1839. Пещерата е картотекирана като хоризонтална, но до момента никой не е изследвал страничните и разклонения.

1.5 В Братя Кунчеви от над 50 години работи и друга кариера за скални материали. В Доклада по ОВОС никъде не е изследван комулативния ефект на работата на двете кариери – вибрации, прах, прекъсване на притока на вода към микроязовира от който черпи вода старата кариера. Нито пък са известни транспортните схеми на извозване и тяхното въздействие върху околните имоти и животните на територията.

Не са взети под внимание отрицателните становища на кметовете и жителите на община Стара Загора и Николаево и селата Братя Кунчеви, Оряховица, Дълбоки, Руманя и Едрево.

3. Не е взето под внимание отрицателното становище на ДАНС.

4. На територията на бъдещата кариера дивеча се стопанисва от ловни сдружения, които твърдят че няма оценка за въздействието върху работата им. В съседство има действаща ловна концесия, която не е изтекла и изобщо не е взета под внимание и не е оценено въздействието върху нея.

5. Като основен мотив за учредяване на концесията е посочена необходимостта от варовик за работата на топлоелектрическите централи. Но към настоящия момент потреблението на варовик за работата на СОИ на ТЕЦ-ли е силно намаляло и няма необходимост от нови кариери за варовик.

Заради всички тези съображения Народен съюз настоява за отмяна на заповедта