Зелен град

Община Стара Загора ще се присъеди към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема. За европейските градове е от решаващо значение да се обединят около единна визия за екологична околна среда и да постигнат екологичните цели поставените от ЕС.

В град Стара Загора, вече са предприети много действия и са реализирани голям брой проекти с решаващо екологично въздействие върху промените на градската шумова екосистема, замърсяването и качеството на въздуха и водата. Въпреки постигнатия напредък са необходими допълнителни усилия за справяне с нарастващите екологични предизвикателства и реализиране на голям брой проекти за подобряване на градската екосистема, качеството на водата и въздуха, против замърсяването, причинено от транспорта, индустрията и битовото отопление. Друг важен въпрос за градовете е доброто управление и оползотворяване на отпадъците, както и неутрализиране на токсичните такива.

Подписалите споразумението, градове ще се ангажират да се справят с найнеотложните екологични предизвикателства, пред които са изправени. Присъединявайки се към инициативата, кметовете се съгласяват да увеличат усилията си в пет ключови области до 2030г.: – подобрение в качеството на въздуха и спазването на установените норми от СЗО за качеството на въздуха в ЕС; – подобряване качеството на водните обекти и ефективното използване на водните ресурси; – опазване и подобряване на биоразнообразието в градските райони, включително чрез увеличаване на размера и качеството на зелените площи в градовете и чрез спиране на загубата и възстановяването на градските екосистеми; – напредък по отношение на кръговата икономика чрез осигуряване на значително подобрение в управлението на битовите отпадъци, значително намаление на образуването и депонирането на отпадъци и значително увеличаване на повторната употреба, ремонтиране и рециклирането; – значително намаляване на шумовото замърсяване в градовете и приближаване към нивата, препоръчани нива от Световната здравна организация.

Във всяка от тези области, подписалите споразумението градове се ангажират да установят базовите нива и да определят амбициозни цели за реализация, в рамките на две години след подписването; да участват в прилагането на политики и програми за постигане на поставените цели си до 2030г. и да отчитат изпълнението и напредъка на всеки три години. Основния елемент на Споразумението за зеления град е докладът, като той трябва да отчита напредъка в петте различни области и ще се осъществява чрез система за наблюдение и докладване. Установен е малък набор от задължителни показатели, за да се следи напредъка на целите на Споразумението за зеления град и съпоставимостта между градовете.

С подписването на Споразумението за зелен град, градовете ще станат част от нарастващото движение за опазване на природната среда и подобряване на качеството на живот на европейците. Градовете също ще подкрепят прилагането и изпълнението на Зелената сделка и постигането на целите за устойчиво развитие. Градовете ще получат общоевропейска видимост като признание за техните екологични действия и постижения, също така ще допринесат за оформянето на политиката на ЕС в областта на околната среда, ще имат възможност да повишат тяхната прозрачност, отчетност и доверието на гражданите в местната общност. Освен това така градовете ще получат достъп до информация относно възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове в тази връзка.